Technický líh 500 ml

Neohodnoceno
 
Novinka Efekt lupa
 
  • 1 z 2

Líh technický je určen do lihových vařičů, pro technické účely a k ředění lihových nátěrových hmot. Vhodný také k čištění některých typů skvrn na textilu. Garantovaný původ zboží.

Dostupnost Skladem
59 Kč    
Kód produktu 62
Kategorie Dezinfekce na ruce a povrchy
 

Líh technický je určen do lihových vařičů, pro technické účely a k ředění lihových nátěrových hmot. Vhodný také k čištění některých typů skvrn na textilu.

Technická specifikace

Vlastnosti výrobku

Druh: Čističe
Obsah: 500 g

Rozměry a hmotnost (netto)

Hmotnost: 400g
Výška: 23,5cm
Šířka: 6,3cm
Hloubka: 6,3cm

 

Bezpečnostní upozornění

GHS02 - hořlavé látky

GHS02 - hořlavé látky

 

Obsah nebezpečných látek

Ethanol a denaturacní prísady denatonium benzoat. a technický benzín.

H225     Vysoce hořlavá kapalina a páry.

P102     Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210     Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P243     Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

P261     Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280     Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304+P340         PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

P501     Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.